Νεο εργο: Επουλωση Λακουβων οδικου δικτυου Δ.Ε Γερακα ετους 2017 - Συμβαση 5 Μαρτιου 2018

Σύμβαση 5 Μαρτίου 2018 

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η Επούλωση λακκουβών της ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ του Δήμου Παλλήνης, όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος από εργασίες Ο.Κ.Ω, από τη διέλευση βαρέων οχημάτων, ή φυσικά αίτια κλπ.

Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος, ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς καθώς και το πάχος του οδοστρώματος, θα γίνεται ως ακολούθως:

1. Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μικρής έκτασης – μικρού βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ΄ όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή ορθογώνιου σχήματος), κοπή με χρήση ασφαλτοκόπτη, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική βάση Α12.5 πάχους 5cm, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.

2. Φθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μεγάλης έκτασης – μεγάλου βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ΄ όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή ορθογώνιου σχήματος), κοπή με χρήση ασφαλτοκόπτη, - η κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους περίπου 10εκ, η κατασκευή βάσης συμπυκνωμένου πάχους περίπου 10εκ., η ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική βάση Α 12.5 πάχους 5cm., φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 58.870,97άνευ ΦΠΑ ενώ με (ΦΠΑ 24%) 73.000,00και θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 240 (ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ) ημερολογιακές ημέρες.

H διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α 30-7333.0046 του προϋπολογισμού του έτους

2017 του Δήμου Παλλήνης για το ποσό των73.000,00€ (CPVs:45233142-6 Εργασίες Επισκευής Οδών).

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ